Hạt giống đậu bắp cao sản

13.000 10.000

Hạt giống đậu bắp cao sản trái dài 18-20cm, đường kính 1.4-1.6 cm

Trọng lượng trái 18-22cm.

Thời gian thu hoạch : 45-50c ngày sau gieo.