Hạt giống cải ngọt cao sản

10.000

Hạt giống cải ngọt cao sản

Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo

Tỷ lệ nảy mầm (G): ≥ 85%