Chậu Trứng Sơn Nhũ Vàng GX 20 30x30x30cm

Chậu trứng sơn nhũ vàng GX 20 giúp điều hòa lượng nước đảm bảo cây không bị ngập úng hay thiếu nước.