Béc tưới cảnh quan Teco Maxima 360

20.000

Béc tưới cảnh quan Teco Maxima 360 phù hợp cho cây bụi cây trồng trên chậu và vườn hoa bán kính nhỏ hoặc tưới cảnh quan.