Bấm lỗ đa dụng Teco

12.000

Bấm lỗ đa dụng Teco phù hợp tưới cảnh quan, nhà kính và tưới vườn rau vô cùng tiện lợi.